ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Woodworking machinery and equipment operating procedures

    នីតិវិធីប្រតិបត្តិការគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ធ្វើពីឈើ

    ១. ប្រតិបត្តិករឧបករណ៍នេះត្រូវទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីប្រៃសណីយ៍បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រឡងមុនពេលពួកគេអាចដំណើរការដោយឯករាជ្យ។ ២. ប្រតិបត្តិករគ្រឿងម៉ាស៊ីនត្រូវយល់ដឹងពីបច្ចេកវិជ្ជាការអនុវត្តរចនាសម្ពន្ធ័ផ្ទៃក្នុងរបស់ឧបករណ៍នីតិវិធីប្រតិបត្តិការការថែរក្សានិងការគ្រប់គ្រង ...
    អាន​បន្ថែម